EELKOOL ALUSTAB 2020. AASTA SÜGISEL!

Eelkool on perele toeks ning annab ka lapsele võimaluse ennast kooliks ette valmistada ja koolieluga kohaneda!

Meie eelkoolis jälgivad ja toetavad lapse arengut, lisaks suure kogemusega ning hinnatud õpetajale, ka eripedagoog ja logopeed. Eripedagoogilised ja logopeedilised  tegevused lapse lugemis- ja kirjutamisoskuse, kõne, keele, väljendus- ja suhtlemisoskuse, tajude, mälu, loogika ning mõtlemise arendamiseks, aitavad lastel õppida ja omandada õpitut mõtestatult. Luua ja leida ise lahendusi, olla aktiivne õppija. 
Kõik õppeülesanded on koostöös spetsialistidega hoolikalt valitud ja läbi töötatud, tagamaks lapse mitmekülgse arengu. Paneme suurt rõhku lapses õpijõudluse ja motivatsiooni kasvatamisele, et meie juures alustavast õppijast kujuneks tugev, julge ning tark õppija. Läheneme individuaalselt igale lapsele ning lähtume õppematerjalide koostamisel lapse tasemest. Kui mingi osaoskus vajab lisatähelepanu, siis märgatakse, sekkutakse ning toetatakse last kuni osaoskuse omandamiseni.

Varajane märkamine, õigeaegne sekkumine on väga oluline probleemide  ennetamisel, mõjutamisel ja kõrvaldamisel!

Meie eelkool erineb teistest, kuna oleme pannud rõhku mitte ainult laste baasoskuste arendamisele (lugemis-, kirjutamis-, kuulamis-, arvutamis-, kõnelemis- ja vaatlusoskus), vaid seome õppeprotsessi ka tunnetuslikud õpioskused (tähelepanu, mälu, mõtlemine, keskendumine jms.), organisatsioonilised õpioskused (õppimise planeerimine, tegevuste järjestamine, olulise eristamine ebaolulisest jms) ja sotsiaalsed õpioskused (oskus teisi kuulata, kaaslasi ergutada, pidurdada jms). 
Oluline ei ole selgeks saada ainult arvutamist, vaid tähtsam on luua eeldused ka edaspidisteks matemaatiliste oskuste kujunemiseks- arendada mälu, loogikat, tajusid. Ka keelelistes oskustes on tähtede pähe õppimisest ning mehaanilisest lugemisoskusest olulisem, tunda hästi häälikanalüüsi, orienteeruda tekstis, mõista loetut- lugeda mõttega!

Loe lisaks siit: https://tarkoppija.ee/eelkooli-programm/


Õppemaks 60 kuus ( sisaldab õppematerjale ja- vahendeid). Eelkooli õppetöö toimub 1 kord nädalas. Korraga õpib koos maksimaalselt 15 last. Olenevalt laste vanusest (5-7 aastat) komplekteerime grupid.

Täpsemalt õppevahenditest ning –meetoditest räägime esimeses infotunnis, mille toimumisest saadame info lapsevanema meilile. Peale eelkooli lõpetamist saavad kõik lapsevanemad individuaalse tagasisiside ja soovitused oma lapse arengu ning õpioskuste kohta.

Registreeri siin: