Eesti keele abiõppe tund aitab korrata ning kinnistada olulisemaid eesti keele õigekirja teemasid, millega 5.-7. klassi eesti keele õppes kokku puututakse. Tund annab hea eelduse põhikooli III astmes eesti keele omandamiseks.

Kursusel keskendutakse järgmistele teemadele:

 • eesti keele häälikusüsteem
 • sõnaliigid
 • käänamine (14 eesti keele käänet)
 • omadussõnade võrdlusastmed
 • häälikuõigekiri
  • i ja j reeglistik
  • h sõna alguses
  • häälikuühendite reeglid (kaashäälikuühend ja erandid)
  • -gi ja -ki liite kasutamine
  • f ja š võõrsõnades
 • liht- ja liitlause kirjavahemärgistus
 • otsekõne
 • suur ja väike algustäht: nimetused, nimed ja pealkirjad
 • õigekeelsussõnaraamatu kasutamine
 • loovkirjutamine

Vastavalt õpilaste soovile on võimalik teemade nimekirjas muudatusi teha. Tunnis tegeletakse just sellega, milles õpilased kõige enam abi vajavad. Õppimine käib läbi harjutamise. Vähesel määral keskendutakse kursusel ka loovkirjutamisele – mida peaks üks sisukas ja loogiline tekst sisaldama?

Tunnid toimuvad alates novembrikuust (kohe kui grupp saab komplekteeritud), üks kord nädalas, neljapäeviti kell 15.30-17.00. Koolivaheaegadel ja riigipühadel tunde ei toimu! Tund toimub väikeses grupis. Eesti keele tunde viib läbi kõrgharidusega eesti keele filoloog ja õpetaja Merili Susi. Abiõppe tunnis osalemise tasu 50€ kuus. Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4.

REGISTREERI SIIN: