Lugemis- ja kirjutamisring

Grupp on täitunud, registreerida saab ootejärjekorda- piisava huvi korral kaalume lisagrupi loomist!

REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Lugemis- ja kirjutamisoskust arendav ring on mõeldud 3- 4. klassi lastele. Lugemis- ja kirjutamisringi viivad läbi eripedagoog ja logopeed.

Kõik tegevused on eesmärgistatud ning hoolikalt läbi mõeldud ja planeeritud toetamaks intensiivselt lugemis- ja kirjutamisoskuse arengut.

Tegevused lugemisoskuse arendamiseks:

  • Kujundame lugemise ladusust– kooris lugemine, luuletuste lugemine, tagant ettepoole lugemine, lugemiskiiruse tõstmine, lugemisõigsuse kujundamine.
  • Arendame lugemisilmekust– hääle ja intonatsiooniharjutused, teatud sõnade rõhutamine, lugemistooni valimine.
  • Arendame funktsionaalset lugemisoskust ja lugemise teadlikkust, loetu mõistmist– loetust arusaamine, teadlik lugemine, teksti põhjal järelduste tegemine, hinnangu andmine, loetu mõtte mõistmise harjutamine, teksti detailne analüüs, töö tekstiga, tekstis orienteerumine, juhiste mõistmine ja nende järgi tegutsemine, jutustamisoskus, peamõtte leidmine tekstist.

Tegevused kirjutamisoskuse arendamiseks:

  • Arendame peenmotoorikat– kirjatehnika, motoorikaharjutused, käe asend ja vahendihoid.
  • Kinnistame ja harjutame õigekirjareegleid– häälikusüsteem, häälikupikkuste märkimine, hääliku rühmad, sõnaliigid, käänamine, nõrk või tugev täht, mitmuse tunnused, liidete õigekiri, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärkide kasutamine, veaohtlike häälikute ōigekiri
    (häälikupikkuste tajumine ja eristamine ning märkimine kirjas, i ja j reeglistik, häälikuühendite reeglid), grammatikareeglite mõistmine ja meelespidamine/kasutamisoskus.
  • Kirjutame ja analüüsime etteütluseid ning ärakirja jpm.

Eesti keele abiõppe tund aitab korrata ning kinnistada olulisemaid eesti keele õigekirja teemasid, millega 3.-4. klassi eesti keele õppes kokku puututakse.

Tund toimub alates oktoobrikuust, 1 kord nädalas, neljapäeviti kell 16.00-17.00.  Kursusel osalemise tasu on 45€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse). Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4.

Tund toimub väikeses grupis.

Eesti keele abiõppe tundi registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust).

Grupp on täitunud, registreerida saab ootejärjekorda- piisava huvi korral kaalume lisagrupi loomist!

REGISTREERI SIIN: