REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

KELLELE?

Kursused on mõeldud õpilastele, kellel on tekkinud õpilüngad või soov õpitut üle korrata, kinnistada ja tugevdada olemasolevaid oskusi.

MILLEKS?

Õpimotivatsiooni ja õpijõudluse säilitamiseks/tugevdamiseks on oluline õpilünkade tasandamisega koheselt tegeleda, ennetamaks nende süvenemist ja sellest tekkida võivat ainealast mahajäämust.

KUIDAS?

Matemaatika kursustel töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse ning selgitatakse põhiteemasid, mis lähtuvad õpilaste vajadustest. Esimesel tunnil sooritavad lapsed ainealase töö/testi, mis koosneb vastava õpiastme põhiteemadest. Test/töö annab õpetajale ülevaate millistel teemadel lapsed enim abi vajavad, vastavalt sellele kujuneb ka järgnev õpe ning teemad.

Meie tublid õpetajad on koostanud Suvekursuste programmid selliselt, et lühiajaliste kursuste raames oleks võimalik intensiivselt ning tulemuslikult kinnistada ja selgitada põhiteemasid, mille valdamine on kogu matemaatika edukuse aluseks. Mõned kursused on jagatud mitme õppeaasta peale, mis annab võimaluse minna õpitus tagasi ning täita tekkinud lüngad. Ülesannete raskusaste ja teemad on siiski tasemeti erinevad, mille saavutamiseks hoiame oma grupid väikesed. Kui intensiivselt mingit teemat käsitletakse, sõltub õpilaste tasemest ning vajadustest. Laps õpib, kinnistab ja lahendab kursusel varem õpitud põhiteemasid, millel põhinevate ülesannete õppimine jätkub ka järgnevates klassides.

Kursuseid viib läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetaja Jaan Urgas. Kursused toimuvad väikeses grupis (8-12 õpilast), tunnid on jaotatud augustikuu kahe nädala peale (perioodil 01.08-10.08). Kokku on kaheksa tundi ja iga tund kestab korraga 90 minutit.

Põhiteemad klassiti:

6.klass: harilikud murrud, negatiivsed arvud, protsent, koordinaattasand, tasandilised kujundid.

7.klass: ratsionaalarvud, astendamine (üksliikmed), protsent (statistika), võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvus. Lineaarfunktsioon, võrrand, hulknurk.

8.klass: hulknurgad, kahe tundmatuga lineaarvõrrandsüsteem, geomeetria (kolmnurk, trapets, ring, korrapärane hulknurk), kujundite sarnasus.

KUS?

Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides Peetris, Peetri Keskuses (Küti tee 4).

KURSUSED:

MATEMAATIKA 6. klass (1.08-4.08 ja 7.08-10.08) kell 10.00-11.30

MATEMAATIKA 7.-8. klass (1.08-4.08 ja 7.08-10.08) kell 12.00-13.30

Kõik osalejad saavad kursuse lõpus õpetajalt tagasiside oma oskuste ja teadmiste kohta ning soovitused, mis teemad vajaksid ka edasist tuge ja harjutamist.

TASUMINE!

Kursusel osalemise tasu 165€ (8×90 minutit).

Soovikorral on kursuse eest võimalik tasuda ka kahes osas. Esimene osa (50%) tuleb tasuda koheselt peale registreerimist ning teine osa (50%) hiljemalt 01.06.2023. Kui soovite tasuda kahes osas, palume see kirjutada ka registreerimisankeedi sõnumi lahtrisse.

REGISTREERIMINE!

Kursusele registreerimiseks palume täita lehekülje allolev ankeet. Registreerimine toimub ettemaksu alusel! Kursusel osalemisest on võimalik loobuda, teatades sellest meile ette (info@tarkoppija.ee) enne 28.06.2023 kuupäeva, sellisel juhul tagastatakse kursuse eest tasutud ettemaks 100% ulatuses. Teatades loobumisest peale 28.06.2023 kuupäeva, ettemaksu ei tagastata.