REGISTREERIMINE 2023/2024 õppeaasta gruppidesse on AVATUD! Grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES SEE SEES!

VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE!

Lugemis- ja kirjutamisoskust arendav ring on mõeldud 3- 4. klassi lastele. 

Kõik tegevused on eesmärgistatud ning hoolikalt läbi mõeldud ja planeeritud toetamaks intensiivselt lugemis- ja kirjutamisoskuse arengut.

Tegevused lugemisoskuse arendamiseks:

  • Kujundame lugemise ladusust– kooris lugemine, luuletuste lugemine, tagant ettepoole lugemine, lugemiskiiruse tõstmine, lugemisõigsuse kujundamine.
  • Arendame lugemisilmekust– hääle ja intonatsiooniharjutused, teatud sõnade rõhutamine, lugemistooni valimine.
  • Arendame funktsionaalset lugemisoskust ja lugemise teadlikkust, loetu mõistmist– loetust arusaamine, teadlik lugemine, teksti põhjal järelduste tegemine, hinnangu andmine, loetu mõtte mõistmise harjutamine, teksti detailne analüüs, töö tekstiga, tekstis orienteerumine, juhiste mõistmine ja nende järgi tegutsemine, jutustamisoskus, peamõtte leidmine tekstist.

Tegevused kirjutamisoskuse arendamiseks:

  • Arendame peenmotoorikat– kirjatehnika, motoorikaharjutused, käe asend ja vahendihoid.
  • Kinnistame ja harjutame õigekirjareegleid– häälikusüsteem, häälikupikkuste märkimine, hääliku rühmad, sõnaliigid, käänamine, nõrk või tugev täht, mitmuse tunnused, liidete õigekiri, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärkide kasutamine, veaohtlike häälikute ōigekiri
    (häälikupikkuste tajumine ja eristamine ning märkimine kirjas, i ja j reeglistik, häälikuühendite reeglid), grammatikareeglite mõistmine ja meelespidamine/kasutamisoskus.
  • Kirjutame ja analüüsime etteütluseid ning ärakirja jpm.

Eesti keele abiõppe tund aitab korrata ning kinnistada olulisemaid eesti keele õigekirja teemasid, millega 3.-4. klassi eesti keele õppes kokku puututakse.

Töökorraldus:

Kursus alustab novembrikuust. Tunnid toimuvad 1 kord nädalas, neljapäeviti kell 16.00-17.00, korraga 60 minutit.  Tund toimub väikeses grupis (8-12 õpilast). Kursust viib läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetaja Kristiina Agu. Kursusel osalemise tasu on 50€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse). Tunnid toimuvad Viimsi huvikeskuse II korruse klassiruumis, Nelgi tee 1.

Registreerimine:

Kursusele registreerimiseks palume täita allolev ankeet. Registreerimine toimub ettemaksu alusel!

Kursuse eest on võimalik tasuda ka kogu kursuse maksumus korraga (korraga kogu õppeaasta tasu- kuude arv x kuutasu). Tasudes kogu õppeaasta maksumus korraga rakendub soodustus 10%! Kui soovite tasuda korraga kogu õppeaasta eest, palume meid sellest registreerimisankeedi sõnumite lahtris teavitada. Aitäh!

Avame grupid kui registreerinud on vähemalt kaheksa osalejat.

MTÜ Tark Õppija üldtingimused: https://tarkoppija.ee/uldtingimused-kursused/