REGISTREERIMINE 2022/2023 õppeaasta gruppi on AVATUD. Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Keeleringis toetatakse kaks- ja muukeelse lapse toimetulekut eestikeelses koolis. Keelering on mõeldud 1-4. klassi õpilastele, kelle kodune keel ei ole ainult eesti keel.

Keelelises õpperingis lähtutakse Põhikooli riikliku õppekava I kooliastmes taotletavatest pädevustest ja läbivatest teemadest, eesmärgiga toetada lapse toimetulekut eestikeelses üldhariduskoolis, arendades eesti keelset sõnavara ja keelest arusaamist, mõistmist.

Keeleringi viib läbi tunnustatud ja pedagoogilise kõrgharidusega õpetaja Katrin Rajasalu, kes omab palju kogemusi töös kakskeelsete laste ja peredega. Tunnis kõneleb õpetaja lastega ainult eesti keeles.

PROGRAMM:

Lugude kuulamine ja ümberjutustamine

Lühijuttude, muinasjuttude, luuletuste kuulamine, ümberjutustamine. Lugude sõnadeks lahti võtmine ning sõnadele tähenduse andmine, tundmatute sõnade lahti seletamine samatähenduslike sõnade abil. Suureneb eesti keelne sõnavara ja mõistmine. Lugemis-, kirjutamis- ja kõnelemisedu on otseselt seotud kuulamisoskuse ja -võimega!

Hääldamine ja lugemine

Luuletuste ja juttude ettelugemine, jutustamine. Õige häälduse, kõnerütmi ja -tempo, sobiva intonatsiooni kujundamine. Sõna- ja lauserõhu, häälikute helilisuse korrigeerimine. Luuletuste lugemine ja kuulamine aitab arendada eestikeelse õigehäälduse kujunemist!

Sõnavara õpetamine

Uute sõnade tähenduse selgitamine, sõnade seletamine esemete ja piltide abil, sõnade võrdlemine, sõnade rühmitamine jpm.

Eesti keele grammatika

Grammatikareeglid, ärakirja kirjutamine, õigekiri, häälikuühendid.

Keeleõppemängud

Sõnavaramängud (sõnaketid, sõnaseletus jne.), mälumängud, arvamismängud, fantaasiamängud jpm.

Keelering alustab kohe, kui grupp saab komplekteeritud, hiljemalt novembrikuust. Tunnid toimuvad 1 kord nädalas, esmaspäeviti kell 14.45-15.45. Ringis osalemise tasu on 45€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse). Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4. Keelering toimub väikeses grupis (kuni 12 last).

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust).

Registreeri siin: