NB! 2021/2022 õppeaasta Keeleringi registreerimine on lõppenud. Uue õppeaasta (2022/2023) programmid koostamisel ning täpsem informatsioon toimumisaegade kohta selgumisel. Meie tegemistega kursis olemiseks jälgi meie facebooki lehte, aitäh!

Keelering kakskeelsetele lastele, kelle kodune keel on vene keel!

Keeleringis toetatakse kakskeelse lapse toimetulekut eestikeelses koolis. Keelering on mõeldud 1-3. klassi õpilastele, kelle kodune keel on vene keel.

Keelelises õpperingis lähtutakse Põhikooli riikliku õppekava I kooliastmes taotletavatest pädevustest ja läbivatest teemadest, eesmärgiga toetada lapse toimetulekut eestikeelses üldhariduskoolis, arendades eesti keelset sõnavara ja keelest arusaamist, mõistmist.

Keeleringi viib läbi tunnustatud ja pedagoogilise kõrgharidusega õpetaja Katrin Rajasalu, kes omab palju kogemusi töös venekeelsete laste ja peredega.

PROGRAMM:

Lugude kuulamine ja ümberjutustamine

Lühijuttude, muinasjuttude, luuletuste kuulamine, ümberjutustamine. Lugude sõnadeks lahti võtmine ning sõnadele tähenduse andmine. Suureneb eesti keelne sõnavara ja mõistmine. Lugemis-, kirjutamis- ja kõnelemisedu on otseselt seotud kuulamisoskuse ja -võimega!

Hääldamine ja lugemine

Luuletuste ja juttude ettelugemine, jutustamine. Õige häälduse, kõnerütmi ja -tempo, sobiva intonatsiooni kujundamine. Sõna- ja lauserõhu, häälikute helilisuse korrigeerimine. Luuletuste lugemine ja kuulamine aitab arendada eestikeelse õigehäälduse kujunemist!

Sõnavara õpetamine

Uute sõnade tähenduse selgitamine, sõnamängud, sõnade rühmitamine, meeldejätmismängud jpm.

Eesti keele grammatika

Grammatikareeglid, ärakirja kirjutamine, õigekiri, häälikuühendid.

Keelering toimub 1 kord nädalas, esmaspäeviti kell 14.30-15.30. Ringis osalemise tasu on 45€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse). Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4. Keelering toimub väikeses grupis (kuni 12 last).

Registreeri siin: