See on kingitus Sinu lapse arengule!

NB! 2021/2022 õppeaasta Mudilaskooli registreerimine on lõppenud. Uue õppeaasta (2022/2023) programmid koostamisel ning täpsem informatsioon toimumisaegade kohta selgumisel. Meie tegemistega kursis olemiseks jälgi meie facebooki lehte, aitäh!

Mudilaskool on mõeldud uute oskuste ja teadmiste omandamiseks põnevate, arendavate ja mänguliste tegevuste kaudu. Eesmärgiks on laste suumotoorika, kõne, tajude, mälu ja suhtlemise sihipärane arendamine kõigis igapäevastes tegevustes. Anname lapsele võimaluse õppida ja kogeda uute suhete loomist, uues keskkonnas ning olukorras kohanemist ja toimetulekut iseseisvalt, ilma vanemata. See on vajalik, et õppida maailma kohta juurde, arendamaks lapse suhtlemisoskuseid ja mina-tunnet.

Arendavaid tegevusi viivad lastega läbi kõrgharidusega õpetajad

Meie mudilaskool on eriline ja ainulaadne just seetõttu, et arendavaid tegevusi lastega planeerivad, valmistavad ette ja töötavad välja lisaks pedagoogidele ka eripedagoogika ja logopeedia eriala spetsialistid. See annab võimaluse luua tugev aluspõhi edasisteks õpinguteks läbi mälu, tajude, tunnetustegevuse jms. arendamisele suunatud ja teadlikult valitud õppeülesannete/tegevuste. Mälu, tajusid, tähelepanu, loogilist mõtlemist ning seeläbi kogu matemaatilist mõtlemist arendavad ülesanded on õppetöösse valinud eripedagoogilise haridusega spetsialist. Korrektse kõne ja keele, keelereeglite, häälikanalüüsi kiireks omandamiseks on aidanud ülesandeid valida logopeedia eriala spetsialist.  Sellised tegevused lapse kõne, keele, väljendus- ja suhtlemisoskuse, tajude, mälu, loogika ning mõtlemise arendamiseks, aitavad lastel omandada ümberkaudset mõtestatult ning luua hea aluspõhja ja oskused edaspidisteks õpinguteks. Kasutame eritehnikaid kiirendamaks lugemis- ja arvutamisoskuse, loogilise mõtlemise kujunemist.

Programm on mänguline, läbimõeldud ning lapse arengut igakülgselt toetav

Kogu programm on spetsialistide poolt hoolikalt koostatud ja läbi töötatud, tagamaks lapse mitmekülgse arengu. Tunnis kasutame metoodilisi võtteid, mis äratavad laste tähelepanu ja tekitavad neis huvi toimuva vastu. Laste õpetamiseks ja arendamiseks kasutatakse didaktilisi õppemänge. Loome igasse tundi mängulised tegevused, mis last maksimaalselt ning igakülgselt arendavad ning mis neis samas suurt rõõmu ja huvi tekitavad. Paneme suurt rõhku lapses iseseisvuse kasvatamisele, et meie juures alustavast lapsest kujuneks tugev, julge ning tark õppija. Läheneme individuaalselt igale lapsele.

MIS ME MUDILASKOOLIS TEEME?

  • Õpime tundma ja kirjutama tähti ning numbreid;
  • Harjutame lugemist ning kirjutamist, arvu koostist, hulki, rühmitamist ning arvutamist;
  • Harjutame pliiatsihoidu, kääridega lõikamist, värvimist ning rebimist;
  • Õpime püsima tegevustes ning kuulama, kuulatut mõistma ja ümber jutustama;
  • Õpime tegevustes ootama oma järjekorda ja arvestama kaaslastega, osalema grupitöös;
  • Kasutame puhkepausidena, laste ärksameelsuse arendamiseks, mindfulness tehnikaid (Vaikuseminutid);
  • Peidame tegevustesse ka Strebeleva- ja Kõnetesti harjutusi, mis võimaldavad lapse erinevaid arenguvaldkondi hinnata, saada teavet laste oskuste ning teadmiste kohta. See annab võimaluse toetada nõrgemaid kohti lapse arengus ning tugevdada veelgi tugevaid;
  • Kasutame eritehnikaid intensiivseks tajude, mälu, ajutegevuse ning tähelepanu arendamiseks, mis toetavad eduka õppija kujunemist;
  • Mudilaskooli jooksul saab iga lapsevanem jooksvalt teavet, tagasisidet ning soovitusi oma lapse arengu kohta.

Ootame Mudilaskooliga liituma 4-5 aastaseid lapsi. Õppe- ja mängupäev toimub üks kord nädalas, korraga 1,5 tundi.

Mudilaskoolis osalemise tasu on 55€ kuus. Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu, juba arvestatud kuutasu sisse). Tunnid toimuvad MTÜ Tark Õppija ruumides, Peetri Keskuse II korrusel, Küti tee 4.

Jälgi MTÜ Tark Õppija tegevusi ka instagramis ja facebookis!

Registreeri siin:

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!