KOOLIKS ETTEVALMISTAV PROGRAMM LASTELE, KES VAJAVAD ÕPPIMISEL INDIVIDUAALSEMAT LÄHENEMIST NING TUGE!

NB! Veel on vabu kohti ning olete oodatud meiega liituma!

Koostöös Sotsiaalministeeriumiga on MTÜ Tark Õppija tugispetsialistid välja töötanud programmi „Tugiteenused kaasava hariduse toetamiseks tulevasele erivajadusega õppijale, tema perele ja õpetajatele“.

Programmi eesmärgiks on lapse probleemide võimalikult varajane märkamine ja sekkumine, juba enne kui laps on kodukohajärgsesse kooli õppima asunud.

NB! Programmis osalemine on TASUTA (v.a ühekordne õppevahendite tasu 30 eurot). Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu.

Ootame oma programmiga liituma 2020/2021. a. septembris kooli minevaid lapsi, kellel on raskuseid: õpitu omandamise, kinnistamise, reeglite järgimise, tähelepanu kontrollimise, sotsiaalse suhtlemise, kõnelemise, käitumise, motoorika, loogilise mõtlemise vms valdkonnas. Sellised raskused võivad mõjutada koolis hakkamasaamist või vajavad muudatusi, kohandusi kooli minnes õppe sisus, -protsessis, kestuses, koormuses, -keskkonnas (nagu õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, tugipersonal). Aitame luua lapsele sobiva ning tema vajadusi arvestava õpikeskkonna. Eesmärgiga märgata ja sekkuda võimalikult varakult, ennetada probleemide süvenemist ja toetada hakkamasaamist koolis.

PS! Kohtade olemasolul võtame vastu ka juba esimeses klassis õppivaid abivajajaid lapsi!

PROGRAMMIST

Programm koosneb viiest etapist ning tegevused kestavad kuni 2020. aasta oktoobrini.

Esimene etapp– PEP-3 test.

PS: Hilisemate liitujatega jätkame PEP-3 testi harjutusi jooksvalt!

I grupp esmaspäeviti 15.00-16.00 ( Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tegevusi ei toimu).

II grupp neljapäeviti kell 15.30-16.30 ( Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel tegevusi ei toimu ).

Eripedagoog ja logopeed viivad projektis osalevate lastega läbi PEP-3 testi harjutusi. PEP-3 test võimaldab hinnata laste tugevusi ja nõrkusi, saada teavet lapse teadmiste ja oskuste arengutaseme kohta, misläbi on võimalik ka lapse arendustegevusi planeerida ning last maksimaalselt toetada.

Teine etapp– grupitunnid

I grupp esmaspäeviti 15.00-16.00 (grupp on täis). (Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel grupitunde ei toimu).

II grupp neljapäeviti kell 15.30-16.30 ( Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel grupitunde ei toimu ).

Lähtuvalt PEP-3 testi ning laste vaatluse tulemustest koostatud eripedagoogilised ja logopeedilised grupitunnid lapse lugemis- ja kirjutamisoskuse, kõne, keele, väljendus- ja suhtlemisoskuse, tajude, mälu, loogika ning mõtlemise arendamiseks, mis aitavad lastel õppida ja omandada õpitut mõtestatult, tagamaks lapse mitmekülgse arengu.

Kolmas etapp– mängukoolilaager suvel .

Mängukoolilaagris, nagu nimetuski ütleb, mängitakse lastega läbi koolis toimuvat. Mängukoolilaagris on põhirõhk kooliks vajaminevate isereguleerimisoskuste kujundamisel ning läbi rollimängude õpitakse sotsiaalses suhtlemises, sotsiaalsetes situatsioonides paremini toime tulema, orienteeruma. Mängitakse läbi õpetaja-õpilaste suhte olukordi, kehtestatakse ja seletatakse lahti klassireegleid ning tunnis käitumise reegleid.

Neljas etapp– nõustamised õpetajatele ja lastevanematele .

Tagasiside lapse arengu kohta ning tutvustatakse nii lapsevanematele kui ka õpetajatele, võimalusi last õppimisel toetada, antakse juhiseid lapsele sobiva õpikeskkonna kujundamiseks.

Viies etapp– kokkuvõtted, tegevuse mõjude vaatlemine .

Lapse toimetuleku jälgimine ja toetamine. Planeeritud tugitegevuste mõju hindamine reaalses koolikeskkonnas.

Registreeri siin: