REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD. Kursused on alustanud ning rohkem osalejaid juurde ei võeta!

Kursused on mõeldud õpilastele, kellel on tekkinud õpilüngad või soov õpitut üle korrata, kinnistada ja tugevdada olemasolevaid oskusi.

Õpimotivatsiooni ja õpijõudluse säilitamiseks/tugevdamiseks on oluline õpilünkade tasandamisega koheselt tegeleda, ennetamaks nende süvenemist ja sellest tekkida võivat ainealast mahajäämust.

Kursusel töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse ning selgitatakse põhiteemasid, mis lähtuvad õpilaste vajadustest. Esimesel tunnil sooritavad lapsed ainealase töö/testi, mis koosneb vastava õpiastme põhiteemadest. Töö/test annab õpetajale ülevaate millistel teemadel lapsed enim abi vajavad, vastavalt sellele kujuneb ka järgnev õpe ning teemad.

Põhikooli matemaatika põhiteemad on omavahel seotud. Meie tublid matemaatika õpetajad on koostanud Suvekursuse programmid selliselt, et lühiajaliste kursuste raames oleks võimalik intensiivselt ning tulemuslikult kinnistada ja selgitada põhiteemasid, mille valdamine on kogu matemaatika edukuse aluseks. Kursused on jagatud mitme õppeaasta peale, mis annab võimaluse minna õpitus tagasi ning täita tekkinud lüngad. Ülesannete raskusaste ja teemad on siiski tasemeti erinevad, mille saavutamiseks hoiame oma grupid väikesed. Kui intensiivselt mingit teemat käsitletakse, sõltub õpilaste tasemest ning vajadustest. Laps õpib, kinnistab ja lahendab kursusel varem õpitud põhiteemasid, millel põhinevate ülesannete õppimine jätkub ka järgnevates klassides.

Põhiteemad klassiti:

5.klass: arvutamine naturaalarvudega (arvutamine peast ja kirjalikult, jaguvuse tunnused, SÜT ja VÜK), arvutamine kümnendmurdudega, andmed ja algebra, geomeetrilised kujundid.

6.klass: harilikud murrud, negatiivsed arvud, protsent, koordinaattasand, tasandilised kujundid.

7.klass: ratsionaalarvud, astendamine (üksliikmed), protsent (statistika), võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvus. Lineaarfunktsioon, võrrand, hulknurk.

8.klass: hulknurgad, kahe tundmatuga lineaarvõrrandsüsteem, geomeetria (kolmnurk, trapets, ring, korrapärane hulknurk), kujundite sarnasus.

KURSUSED:

MATEMAATIKA 5.-6. klass (1.08-4.08 ja 8.08-11.08) kell 12.00-13.30

MATEMAATIKA 7.-8. klass (1.08-4.08 ja 8.08-11.08) kell 14.00-15.30 (JÄÄNUD VIIMANE VABA KOHT).

Kursuseid viib läbi kõrgharidusega ja pikaajalise kogemusega õpetaja Laidi Kattai. Kursus toimub väikeses grupis, tunnid on jaotatud augustikuu kahe nädala peale (perioodil 01.08-12.08). Kokku on kaheksa tundi ja iga tund kestab korraga 90 minutitKursusel osalemise tasu 150€. Registreerimine toimub ettemaksu alusel.

Tunnid toimuvad Tallinnas Nõmmel, Nõmme Huvikoolis.

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!