Lauliku Lasteaias!

Meie grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES, SEE SEES!

Väike kooliks ettevalmistav kursus on mõeldud õpihimulistele lastele (4,5-5,5- aastased), kes järgmisel sügisel veel kooliteed ei alusta, aga soovivad juba hakata astuma samme kujunemaks edukaks õppijaks- või ehk presidendiks, teadlaseks?

VÄIKESEL KURSUSEL KÄSITLETAVAD TEEMAD:

  • Õpime tundma ja kirjutama tähti ning numbreid;
  • õpime sõnu tükkideks võtma ehk häälima (häälikanalüüs);
  • harjutame lugemist ning kirjutamist;
  • õpime tundma arvu koostist, hulki, rühmitamist ning arvutamist;
  • harjutame pliiatsihoidu, kääridega lõikamist, värvimist ning rebimist;
  • õpime püsima tegevustes ning kuulama, kuulatut mõistma ja ümber jutustama;
  • õpime tegevustes ootama oma järjekorda ja arvestama kaaslastega, osalema grupitöös.

Kui tähed ja häälikud selgemad proovime õppida lugema!

Lugema õppimisel on esimeseks eesmärgiks sõna tehniliselt kokku lugeda ning mõista loetud sõna. Selles etapis kasutame lugemisviisidena veerimist, silpide ja kõnetaktide kaupa lugemist. Harjutusi tehakse pidevalt korrates, et õpitu kinnistuks.

Õpime tundma ja määrama häälikurühmasid. Häälikurühmade (täishäälikud, suluta kaashäälikud, sulghäälikud) eristamine soodustab häälikute sünteesi silbis ning lisaks on see oluline lugemisel üksikhäälikute ja häälikuühendite eristamiseks.

Loetu mõistmise (funktsionaalne lugemisoskus) arengu toetamiseks õpime sõnu seostama (pildimaterjal, ühenda sõna ja pilt, sõnaseletamine, sõnamängud).

Kui tehniline pool on omandatud, hakkame kujundama lugemistoimingut terviklikuks- harjutame lugemist sõnade kaupa!

Kui numbrid ja arvu koostis selgemad proovime õppida arvutama!

Arvutamisoskuse kujundamiseks teeme mitmesuguseid ülesandeid mälu, tajude ning tähelepanu arendamiseks.

Õpime tajuma hulkasid, suuruseid. Võrdleme arve ning hulki. Kasutame arvutamiseks ning arvu koostise mõismiseks erinevaid abivahendeid (Pulgad, nööbid jms.). Arvu koostise tundmine ja tajumine on peastarvutamise oskuse kujunemise aluseks!

Kursus toimub väikeses grupis, kõiki meie kursuseid viivad läbi kõrgharidusega ja kogemustega õpetajad. Tunnid toimuvad alates oktoobrikuust, üks kord nädalas, neljapäeviti kell 17.00-18.00, korraga 60 minutit. Ringitunnis osalemise tasu on 45€ kuus (Esimesele kuumaksele lisandub õpperaamatute tasu 20 eurot)! Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu, juba arvestatud kuutasu sisse. Ringitunnid toimuvad Tallinna Lauliku lasteaias.

NB! Lapsed toome tundi rühmadest.

Kursusele registreerimine toimub ettemaksu alusel (50% kuutasust).

REGISTREERI SIIN: